top of page

Men helseforetaket har allerede konkludert.

Aldri er det mer stille på en fødeavdeling enn når et barn blir født dødt.

Hver gang det dør et barn under fødsel, så er det en tragedie for de det gjelder. Mor, far og søsken. Slike ting har store ringvirkninger for et helt samfunn. Derfor jobbes det for at det skal skje så sjelden som mulig. Dødeligheten ved fødsler er en av kvalitetsindikatorene. De fleste mindre avdelinger ligger lavt på denne indikatoren. Molde og Kristiansund hadde null i 2018. Men sett over flere år har de en skår på 0,04%. På landsbasis ligger dette tallet på 0,34%. De store klinikkene trekker opp, da disse forløser også alle i risikogruppen. Bak hvert tall er det en familie i sorg. Nå blåses to saker ut av proporsjoner i distriktet Nordmøre og Romsdal hvor to nyfødte er død i forbindelse med fødsel. Både NRK og Helseforetaket går ut og antyder at dette handler om brudd på vaktordningen ved sykehusene. At årsaken er slitne gynekologer. Og lenge FØR Helsetilsynet er klare med sin rapport om årsakene, er tiltakene allerede innført. Gynekologenes vaktordning skal endres fra fem-døgnvakter til fire-døgnvakt. Vaktordningen betyr at legene går fire dager på vakt og har hjemmevakt det femte døgnet. Og på jobb dag 6. På grunn av mangel på gynekologer over hele landet er dette er en vakt-ordning flere praktiserer. Ved Harstad sykehus for eksempel innførte de kompenserende hvilevakt den påfølgende dag 6 - ved utrykning på hjemmevakten. Dersom alle avdelinger i landet skal avvikle fem- døgns vakt- ordningen, vil det utløse et skred av manglende gynekologer. Det vil bli krise. Vurderte Helseforetaket dette alternativet? Hadde de andre forslag på bordet? Det er rart at de velger å innføre en ny vaktordning i et område med manglende gynekologer -som vil utløse et større behov for enda flere gynekologer. Hvorfor? For å løse saken raskt har helseforetaket vedtatt alternerende drift allerede fra 5 oktober. Noe som vil sette kvinner og barn i større fare enn ved normal drift. Dette vil også ramme jordmødrene og barnepleierne som tilbys en tolv- timers vaktordning. Såkalt oljeturnus. Noe som kan føre til ytterligere sykemeldinger. Dette er arbeidsfolk som har kjempet en kamp for sin arbeidsplass i flere år! Det tar på kroppen! Det er tøft. Like tøft som å bære skyld ved uheldige hendelser.

I saker hvor nyfødte dør i forbindelse med fødsel, undersøkes disse alltid av prenatal- komiteen. I tilfeller der det skjer brått og uventet kobles helsetilsynet inn. Nasjonalt fødselsregister henter informasjon herfra. Dessverre lages det ikke en samlet nasjonal oversikt over årsaken til disse hendelsene. Slik og bare slik kan vi forebygge, samtidig må samfunnet akseptere at det også vil skje dødfødsler i fremtiden. Men ved å se landet under ett, kan vi som samfunn sette inn tiltak som høyere grunnbemanning, slik at de ansatte kan gi riktig hjelp til riktig tid, hver gang. Isteden er ressurser redusert over hele fødselsomsorgen. Det gir grunn for å spørre, er det fordi vi er kvinner? Er vi ikke viktig nok? Vi kvinner blør og føder i smerte og dør for de nyfødte, noe vi alltid har gjort. Vi trodde at denne erfaringen nå virkelig var verdt å lytte til. Vi trodde ting skulle bli annerledes. Vi trodde på endring!

Vi forebygger aldri ved å skape skam, frykt og peke på skyld. No blame - holdning og støtte fra arbeidsgiver, bidrar til åpenhet og et bedre arbeidsmiljø. Og man bør tenke på foreldrene i slike saker. Å blir minnet på en vond hendelse på denne måten, må være forferdelig tøft. Våre tanker går til alle dem og dere som mistet sine.

Mange fagfolk i landet stusser over at Helseforetaket drar frem enkelttilfeller som nå. Hva er hensikten? Et annet eksempel er fra da Kongsberg i 2010 ble stengt på dagen etter en dødfødsel. Avdelingen var stengt i tre måneder. Alle snakker om det enda. Ingen snakker om at i de tre månedene, døde tre nyfødte på Drammen sykehus, og dette ble satt i sammenheng med stengt avdeling i Kongsberg. (link under) Direktør Bakke i helseforetaket Møre og Romsdal, mener at alternerende drift vil gi positiv utslag ved at det bli flere fødsler ett sted, at dette vil øke kvaliteten pga mer trening osv. Undersøkelser fra England viser at ved sammenslåtte avdelinger økte mødredødeligheten på grunn av lav bemanning og lang reisevei. Og ja, det dør faktisk fem kvinner i året i barsel i Norge i dag. Det står ingen ordførere og gråter for disse på NRK .

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page